Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost FINANCUJ CHYTŘE s.r.o..  IČO: 27882845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 123937,  jako správce osobních údajů (dále jen „společnost FINANCUJ CHYTŘE“), poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci činnosti realizace marketingových aktivit.

 

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti FINANCUJ CHYTŘE, komunikace v rámci procesních dotazů a postupů, včetně informování o akualitách,  nejrůznějších opatřeních a nových produktech, případně akcí, soutěží a zasílání příležitostných přání.

 

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách společnosti FINANCUJ CHYTŘE , dále pro komunikaci v rámci aktualizace Vašich informací , včetně informování o novinkách, nejrůznějších opatřeních, případně akcí, soutěží a zasílání příležitostných přání. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

 

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, historie komunikace, případně údaje o rodině a dalších osobách, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

 

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketigové agentury, eventové agentury, mediální agentury či další subdodavatelé, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

 

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.  

 

Další informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

 

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů,
  • výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování,
  • omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů,
  • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce,
  • podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné,
  • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

 

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností FINANCUJ CHYTŘE ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

 

Elektronicky na adrese:

info@financujchytre.cz

 

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost FINANCUJ CHYTŘE požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru!

Společnost FINANCUJ CHYTŘE